NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


BURMISTRZ GMINY MILICZ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DO SPRAW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
W URZEDZIE MIEJSKIM W MILICZU

Na podstawie art. 13ust 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych / Dz.U z 2008 roku Nr 233, poz 1458 ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze  ds. ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz.

 Wymagania niezbędne:


1.       Posiadanie obywatelstwa polskiego,

2.      Wykształcenie  w specjalności umożliwiającej wykonywanie
zadań na powyższym stanowisku urzędniczym, preferowane
w zakresie ochrony przeciwpożarowej

3.       W przypadku posiadania wykształcenia średniego
posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy

4.      Niezbędna wiedza i praktyka w zakresie pożarnictwa

5.       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystanie z pełni z praw publicznych,

6.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym
stanowisku urzędniczym,

7.      Umiejętność gospodarowania środkami finansowymi w sposób
zapewniający prawidłowe funkcjonowanie jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem
ustawy o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych,

8.       brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

Wymagania dodatkowe:

1.      Znajomość przepisów w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o pracownikach samorządowych, ochronie przeciwpożarowej,

2.      Dyspozycyjność umożliwiająca wykonywanie obowiązków w dni wolne od pracy
w przypadkach nagłych zdarzeń losowych,

3.      Umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole,

4.      Znajomość zagadnień z zakresu ratownictwa

5.      Mile widziana praktyka na podobnym stanowisku( w służbach mundurowych)

6.      Udział w działaniach ratowniczych

7.      Uregulowany stosunek do służby wojskowej

8.      Znajomość obsługi sprzętu pożarniczo- ratowniczego,

9.      Znajomość obsługi komputera i pakietu MS OFICE

10.  Prawo jazdy kat B( mile widziane dodatkowe kategorie)

Zakres wykonywanych zadań:

1.      Wykonywanie zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

2.      W przyszłości kierowanie Wydziałem  ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego,

3.      Określanie potrzeb finansowych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
i zgłaszanie ich do projektu budżetu gminy, współdziałanie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, oraz  jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie zgodnym z zajmowanym stanowiskiem,

4.      Koordynacja realizacji zadań statutowych naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych,

5.      Ewidencjonowanie, nadzór nad mieniem gminy będącym w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz przeprowadzanie jego inwentaryzacji,

6.      Prowadzenie działań w zakresie rozpoznawania zagrożeń i podejmowania działań zapobiegawczych,

7.      Koordynacja przedsięwzięć dotyczących przygotowania Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych i uczestniczenie w tych działaniach,

8.      Przygotowywanie i przedstawianie zarządowi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych informacji i ocen dotyczących przygotowania i udziału OSP
w działaniach ratowniczych,

9.      Aktywny udział w walnych zebraniach OSP,

10.  Udział w organizacji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych,

11.  Oddziaływanie na OSP w zakresie przestrzegania regulaminów,

12.  Konsultowanie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i technicznych budowanych, modernizowanych oraz remontowanych obiektów OSP,

13.  Zgłaszanie potrzeb w zakresie szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz uzgadnianie formy i terminów realizacji tych szkoleń,

14.  Współdziałanie w zakresie planowania oraz przeprowadzani wspólnych inspekcji gotowości bojowej, przeglądów technicznych, zawodów, ćwiczeń,

15.  Współpraca z gminnym zespołem reagowania w rozpoznawaniu zagrożeń występujących na terenie gminy i uczestniczenie w opracowywaniu niezbędnych dokumentów dotyczących działań oraz prac tego zespołu,

16.  Ustalanie potrzeb techniczno-sprzętowych dla poszczególnych OSP
i proponowanie sposobu ich zaspokajania,

17.  Tworzenie systemu łączności i alarmowania dla potrzeb działań ratowniczych
i ochrony ludności

18.  Organizowanie przeglądów ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.

Wymagane dokumenty :

1.      Życiorys

2.      List motywacyjny

3.      Dokumenty poświadczające wykształcenie

4.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

5.      Kserokopie świadectw pracy

6.      Dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7.      Oświadczenie o niekaralności z potwierdzeniem, ze osoba „nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne”, posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8.      Oświadczenie o stanie zdrowia,

9.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia naboru na stanowisko wymienione w treści niniejszego ogłoszenia.

 Dokumenty należy składać w terminie do dnia 7 stycznia  2011 roku w pokoju nr 15
w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, w zamkniętych kopertach z napisem :

„Oferta na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim w Miliczu.

BURMISTRZ
PAWEŁ WYBIERAŁA
MILICZ DNIA 22 GRUDNIA 2010 ROKU 


Centrum Informacji Turystycznej
w Miliczu


pl. Ks. E. Waresiaka 7, Milicz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 71 38 30 035