Aktualności

Gmina Milicz ma budżet

29 stycznia 2015 r. obradowała po raz 6. Rada Miejska w Miliczu. Radni przyjęli projekt uchwały o nowych stawkach opłat za ścieki, wynosić one będą 10,06 zł za metr sześcienny, ale jest to stawka o wiele niższa od tej zaproponowanej przez poprzedniego prezesa PGK. Ponadto przyjęto uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów wsi Wodników Górny, Ostrowąsy i Latkowa; o zmianie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Miliczu; w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Miliczu; w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę; w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków; w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Milicz na 2011 – 2015 oraz jednogłośnie uchwałę budżetową na rok 2015 gminy Milicz i towarzyszącą jej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milicz na lata 2015 – 2022.

Ferie się kończą

4Darmowy wstęp na lodowisko i złotówkowa godzina za korzystanie z basenu to główne atrakcje kończących się ferii zimowych. Oprócz ww. atrakcji przygowanych przez Urząd Miejski i jego spółkę OSiR szkoły organizowały zajęcia i wyjazdy do Wrocławia, gdzie atrakcją jest nowo otwarte Afrykarium i Oceanarium.

Liczono bezdomnych

W ramach ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych w dniu 21.01.2015r. w godzinach wieczornych, pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu wraz z funkcjonariuszami policji odwiedzili bezdomnych w miejscach niemieszkalnych. Zarejestrowano siedmiu mężczyzn i jedną kobietę. Badanie to zostało również przeprowadzone przez pracownika socjalnego Milickiego Centrum Medycznego na oddziałach szpitalnych, gdzie odnotowano obecność bezdomnych: trzech mężczyzn, czterech kobiet i jednego dziecka (urodziło się w szpitalu). Dziecko wraz z matką są spoza terenu naszej gminy. Po opuszczeniu szpitala trafią do placówki specjalistycznej. Badanie miało na celu poznanie miejsc grupowania się osób bezdomnych na terenie gminy oraz rozpoznaniu ich potrzeb.

Zimowe obowiązki właścicieli nieruchomości

Przypominamy, że zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych (Dz. U. 2013, poz. 1399). Ponadto § 3 ust. 4, pkt. 5 regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milicz zabrania: zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń na drogę publiczną. Za nie wykonywanie powyższych obowiązków właściciel nieruchomości może zostać ukarany karą grzywny.
Mając powyższe na uwadze a także zdrowie i bezpieczeństwo osób poruszających się po chodnikach prosimy o przestrzeganie powyższych obowiązków.

Czysty Milicz wspólna sprawa

czystymiliczUrząd Miejski w Miliczu informuje, że:

1) zbliża się termin płatności za odpady za pierwszy kwartał 2015 r. Płatności za miesiące styczeń, luty i marzec należy dokonać do dnia 15 lutego 2015 r. na przydzielone przez gminę indywidualne numery rachunków bankowych (odrębne dla każdej nieruchomości), otrzymane po złożeniu pierwszej deklaracji. Konto ogólne gminy nie służy do dokonywania płatności za śmieci;

2) rozpoczęto wysyłać upomnienia do osób, które nie dokonały płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzednie okresy. Zachęcamy, aby osoby, które nie dopełniły jeszcze tego obowiązku, aby dokonały wpłaty przed sporządzeniem upomnienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wystosowanie upomnienia do zobowiązanego wiąże się z koniecznością poniesienia przez niego kosztów upomnienia w wysokości 11,60 zł;

oraz przypomina:

1) o obowiązku składania deklaracji. Właściciel nieruchomości (a także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, najemca, dzierżawca, itp.) zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miejskiego w Miliczu;

2) w przypadku spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, liczących powyżej 7 lokali, obowiązki te powinien wypełnić zarząd lub zarządca nieruchomości, a nie poszczególni właściciele lokali;

3) w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (np. w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej) konieczne jest złożenie deklaracji w terminie 14 dni od wystąpienia wskazanych okoliczności;

4) w sytuacji wystąpienia zmian, dotyczących m.in. ilości osób zamieszkujących nieruchomość, ilości odpadów komunalnych, powstających na nieruchomości, sposobu zbiórki odpadów, itp., w terminie 14 dni należy złożyć deklarację zmieniającą.

Informacja: Urząd Miejski pok.24 tel. 713804337